Sensei

Markham Kendo Club is fortunate to receive instruction from the following Senseis

Morito Tsumura

8th Dan Hanshi (Shihan)

Hideki Sumi

7th Dan Kyoshi (Head Instructor)

Lawrence Tsuji

5th Dan

Hiroko Horikoshi

4th Dan