Sensei

Markham Kendo Club is fortunate to receive instruction from the following Senseis

Morito Tsumura

HANSHI 8th Dan (Shihan)

Hideki Sumi

KYOSHI 7th Dan (Head Instructor)

Lawrence Tsuji

5th Dan

Hiroko Horikoshi

4th Dan